Korporativni identitet

 

Ogleda se kroz dokumentaciju generisanu u kompaniji uključujući reklamne materijale (brošure, kalendari…) obrasce komercijalne dokumentacije (memorandumi, fakture, vizit karte), web sajt i druga grafička rešenja koje čine kompaniju ili brend koji predstavlajte.

 

Korporativni identitet se često sagledava kao kompazicija sledećih elemenata:

  1. Vizuelni identitet (logotipi, boje, fontovi, uniformisanost, itd.)
  2. Korporativna komunikacija (advertising, slogan kompanije, odnosi sa javnošću – PR, informacije…)
  3. Ponašanje kompanije (vrednosti i norme koje kompanija promoviše)

 

Sve zajedno, korporativni identitet je lice kompanije okrenuto prema javnosti, imidž koji stvara o sebi u okruženju.

 

 

SMISAO VIZUELNOG IDENTITETA

 

☆ jačanje emocionalne veze između kompanije i klijenata
☆ jasna identifikacija kompanije na tržištu u odnosu na konkurenciju

 

 

Korporativni identitet

 

 

LOGOTIP

Logotip predstavlja firmu, njenu delatnost i izdvaja je od konkurencije. Jednostavnost oblika i forme, izbor boja i moderna tipografija i likovno rešenje, odlike su dobrog logotipa.
Logotip treba da bude izveden jednostavno i da se jasno i trenutno prepoznaje kao aplikacija u boji crno beloj štampi.

 

 KOMPANIJSKA BOJA

Kompanijska boja je deo vizuelnog identiteta. Zaglavlje i interfejs korporativnog sajta podrazumevaju implementaciju kompanijskog logotipa u levom uglu i pozadinsku boju kompanije, koja čini zaglavlje i centralni navigacioni sistem. Logotip kompanije obojen je kompanijskom bojom.
Kompanijska boja ne sme biti „neodređena“. Najbolje je za kompanijsku boju uzeti jednu od šesnaest osnovnih boja. Prilikom izbora boje treba voditi računa o značenju boja u našoj kulturi i izabrati boju koja odražava polje delatnosti kompanije.