Savršen piksel dizajn

 

Savršen piksel dizajn?

 

Piksel je skraćenica za elemenat slike (picture element). Ekran računara je sačinjen od hiljada ovih obojenih tačkica svetla koje, kada se iskombinuju, mogu da proizvedu fotografsku sliku. Rezolucija digitalne fotografije, ili njen vizuelni kvalitet, se meri širinom i visinom slike u pikselima.
U računarskom smislu slika je proizvod nekog grafičkog programa koji se izvršava uz pomoću računara.

 

Slika se može predstaviti na dva načina:

☆ Rasterski
☆ Vektorski
Piksel karakterišu intenzitet osvetljenja i boja. Koliko će slika zauzeti mesta u memoriji računara ne zavisi samo od njene kompleksnosti već i od broja piksela i broja boja koje su na raspolaganju.

 

REZOLUCIJA – MERA KVALITETA SLIKE

☆ Rezolucija je broj piksela po horizontali i vertikali, jasno je da će kvalitet slike biti bolji što je rezolucija veća. Rezolucija se izražava u broju tačaka po inču (dpi – dots per inch)
☆ Svaki piksel slike čuva se u memoriji posebno i pridružuju mu se jedan, dva, tri ili četiri bajta, u zavisnosti od količine boja kojima se slika predstavlja

 

Savršen piksel dizajn

 

OSNOVNI FORMATI SLIKA

Način na koji je crtež snimljen u datoteku primenom odgovarajuće tehnike zove se format podataka. Slika se snima u formatu sa ili bez komprimiranja – smanjenja njenog kvaliteta.

Kod tehnika sa kompresijom podataka primenjuju se tri pristupa:

☆ Kompresija redukovanjem podataka
☆ Kompresija bez gubitaka podataka
☆ Kompresija sa gubitkom podataka

 

RAČUNARSKA GRAFIKA – BOJE

Ljudsko oko razlikuje oko 7 500 000 boja i njihovih nijansi. Osnovna podela boje je na ahromatske i hromatske. Ahromatske boje se razlikuju po svetlini tj. koli čini svetla (npr. raspon od crne do bele), a hromatske boje se razlikuju na osnovu obojenosti (ton boje), svetline (punoća boje) i zasićenosti (čistoća boje).
Boje se mogu dobiti mešanjem svetlosti (npr.RGB) ili mešanjem pigmenata (npr. CMYK).

 

RGB i CMYK

RGB model boja se dobija promenom intenziteta crvene (R), zelene (G) i plave (B) svetlosti.
Najniži intenzitet je 0, a najviši je limitiran na 255. 24-bitni RGB kolor model može prikazati 16 777 216 boja (256 crvene x 256 zelene x 256 plave).
CMYK model boja dobija se mešanjem četiri transaparentne boje (cijan (C), magenta (M), žuta (Y), i crna (B)). Ovaj model boja namenjen je za štampanje i prikazuje znatno manji broj boja u
odnosu na RGB.

 

Savršen piksel dizajn